תקנון אתר

כללי:

1. פרחים+לילך מדר הינו אתר אינטרנט )להלן: “האתר” או “החברה” או” פרחים+לילך

מדר”( אתר זה נבנה במטרה לספק לכל אדם, גוף, חברה, ישות משפטית וכן לציבור

הרחב את האפשרות לבצע רכישות פרחים ומוצרים נלווים באמצעות רשת האינטרנט.

2. השימוש באתר, על מגוון השירותים אותם הוא מציע, מותנה בהסכמת הגולשים

והמשתמשים )להלן: “המשתמש”( להוראות תקנון זה ומהווה אישור כי הגולש קרא את

הוראות התקנון והסכים לאמור בו, טרם ביצע רכישה כלשהי באתר או הזמין אחד משירותיו

באמצעות האינטרנט או הטלפון או כל דרך אחרת.

3. הוראות התקנון הן שיכריעו כל עת תתעורר מחלוקת בין החברה ומפעיליה לבין

המשתמש.

4. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מנוע מהעלאת טענות ביחס לתנאים ולהוראות

המפורטות בתקנון זה.

5. הוראות התקנון מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות והינן מתייחסות לגברים ונשים כאחת.

תנאי השימוש:

6. השימוש באתר הינו אישי, לרשות המשתמש בלבד ואינו ניתן להעברה, חל איסור על

המשתמש להרשות ו/או לאפשר כל שימוש במידע המופיע באתר, לרבות בתכנים

ובחומרים הגרפיים, לצדדים שלישיים, ללא הסכמת בעלי האתר בכתב.

7. גלישת המשתמש באתר, מהווה בזאת הסכמה גורפת כי המידע המופיע באתר לא

ישמש למטרות מסחריות כלשהן ולא יאוחסן באתרים אחרים באינטרנט, במחשבים

ביתיים או בכל כלי או ציוד אחסון אחרים. המשתמש מתחייב שלא לאסוף כתובות מייל,

מידע, תמונות או כל נתון אחר מהאתר בכל דרך שהיא.

8. צד ג’ המעוניין לפרסם תוכן כלשהו המופיע באתר זה, יפנה לבעלי האתר בכתב ויבקש

את הסכמתם.

9. חל איסור מוחלט על כל משתמש באשר הוא לשנות ו/או לערוך ו/או להוסיף או לעדכן

מידע על גבי האתר עצמו.

10. כל משתמש באתר שמסר את כתובת המייל שלו, נותן בזאת את הסכמתו לקבל דיוור

ישיר מהאתר, לרבות ניוזלטרים, מסרונים, דוא”ל, מבצעים וכו’. למשתמש שמורה

האפשרות לבקש את הסרת פרטיו מהאתר והחברה מתחייבת לעשות זאת בהתאם

להוראות החוק ובהקדם האפשרי.

11. משתמש אשר יפר את הוראות התקנון, מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את האתר ו/או

מפעיליו בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה.

מקרה של הפרת הוראות התקנון כאמור ו/או פגיעה ו/או גרימת נזק כלשהו לאתר,

מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת האתר ו/או מפעיליו, שיהיה הסכום

המקסימלי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות

יוצרים.

12. לחברה שמורה הזכות לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים

לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם הנחוץ לצורך מיצוי הדין

עם המשתמש.

הגבלת אחריות:

13. פרחים+לילך מדר תספק את המוצרים המוצעים באתר ישירות למשתמש או לצרכן

באיכות מקסימלית וראויה על פי הבנתה ויכולותיה, בהתאם לפרחים / עציצים / חומרי

גלם / מוצרים הקיימים בשוק.

14. לפרחים+לילך מדר שמורה הזכות הבלעדית לספק את מוצריה השונים באמצעות ספקים

חיצוניים, כל עת שתחפוץ, ללא צורך במתן הודעה כלשהי למשתמש ובהתאם לשיקול

דעתה הבלעדי.

15. במקרים בהם יבחר משתמש לרכוש מוצרים של ספקים חיצוניים אשר מוצגים ו/או יוצגו

מעת לעת באתר כמו, שוקולד, מגשי פירות, חבילות לידה וכו’, יישא הספק החיצוני

באחריות בלעדית כוללת למוצרים אילו מול המשתמש וידאג לפצות ישירות את הלקוח

/ המזמין / המשתמש, בכפוף להחלטתה הבלעדית של פרחים+לילך מדר ומיד עם

הוראתה לעשות כן כל התמונות המוצגות באתר צולמו על ידי פרחים+לילך מדר )למעט

תמונות אשר סופקו על ידי הספקים השונים של המוצרים הנלווים( והן לצרוך המחשה

בלבד.

16. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי בהחלט יתכנו שינויים בין התמונות לבין המוצר

שיסופק בפועל. שינויים אילו נובעים רובם ככולם מהעובדה שפרחים מגיעים באיכויות

שונות, בתקופות שונות )קיץ-חורף( ומצולמים.

17. בתמונות המוצגות בתנאי סטודיו עם תאורה מקצועית התמונות המוצגות באתר

משקפות מוצר בגודל קטן עד גדול )תלוי בתמונה(. הפרחים המופיעים בתמונות

נמצאים רובם ככולם במצב של פתיחת פרח אופטימלית בעוד שבפועל, יסופקו פרחים

טריים אשר בחלקם סגורים ולא נפתחו עדיין.

18. פרחים+לילך מדר לא תישא באחריות כספית כלשהי, כלפי משתמש זה או אחר,

בסכום העולה על התמורה ששולמה בפועל על ידי המשתמש.

19. זה האחרון מסכים כי השירותים והמוצרים בפרחים+לילך מדר מוצעים למשתמש AS-IS . החברה לא תישא בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא תהא אחראית להתאמת

המוצרים והשירותים לצרכי המשתמש ולמטרות אותן ביקש להשיג.

20. שווים המפורסם של המוצרים המופיעים באתר נקבע בלעדית בהתאם לשיקול דעתה

שלפרחים+לילך מדר ונגזרים ממחירי שוק המשתנים מעת לעת. המשתמש מצהיר בזאת

כי ידוע לו כי מחירי המוצרים משתנים מעת לעת בהתאם להיצע וביקוש קיימים בשוק

והחברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות ולעדכן את מחירי המוצרים הנמכרים בכל

עת.

21. במקרים בהם יתפרסם מידע באתר או באתרים מתחרים על ידי משתמשי האתר, או

במדיה אחרת, מידע שאינו נכון או אינו מדויק, החברה לא תהא אחראית לכך בשום צורה

ואופן. החברה לא תישא בכל אחריות למידע שיפורסם באתר מטעם משתמש זה או אחר

ולכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.

22. פרחים+לילך מדר שומרת לעצמה את האפשרות והזכות להפסיק את השימוש באתר

מעת לעת, ליזום הפסקות ולשדרג את האתר ואת תכניו בהתאם להחלטתה הבלעדית

ואין עליה חובה כלשהי ליידע בטרם החליטה לעשות כן את המשתמשים.

23. החברה, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או

עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין

ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם

נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

הגנת הפרטיות:

24. בעת ההרשמה לאתר יתבקש המשתמש למלא טופס הצטרפות, לרבות למסור את

פרטיו האישיים ופרטי כרטיס האשראי שברשותו, הנחוצים להשלמת הרכישה. אין חובת

מסירת פרטים, למעט אילו הנחוצים לביצוע ואספקת ההזמנה.

25. כל הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמשים לפרחים+לילך מדר ישמרו במאגר

הלקוחות של החברה והיא תהא רשאית לעשות בו שימוש בכפוף להוראות החוק

לפרחים+לילך מדר שמורה הזכות לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים

במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור

קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים

המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה.

26. פרחים+לילך מדר רשאית לעשות שימוש במידע הנ”ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק

מנתונים 27 .סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים

המועברים לצד ג’, בכפוף לאישור הלקוח.

27. במקרים בהם משתמש יבצע הזמנה של מוצר זה או אחר לצד ג’ ויבקש כי פרטיו לא

ימסרו למקבל ההזמנה )צד ג'(, תכבד פרחים+לילך מדר את בקשת המשתמש ככל

הניתן, למעט במקרים בהם תמצא לנכון לא לעשות כן משיקולים שונים )הנחיה

מפורשת של רשויות החוק וכו'(.

זכויות יוצרים:

28. המידע המופיע באתר מוגן על ידי חוקי הקניין הרוחני בארץ ובחו”ל. המשתמש מצהיר

בזאת כי ידוע לו שזכויות היוצרים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש

במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע, שייכים לפרחים+לילך מדר

ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו

האישיים בלבד של המשתמש.

29. חלקים מהמידע המוצג באתר, הינו נגזרת של הסכמים בין פרחים+לילך מדר לבין

צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכם לצדדים שלישיים, שהתירו

לחברה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור

לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק

מהם ו/או התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת

הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב.

30. חל איסור מוחלט על משתמש כל שהוא לשנות, לפרסם, להעביר, לקחת חלק

בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר, במידע שבאתר, ו/או בחלק ממנו לשם מטרות

פרטיות /ואו אחרות או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו,

למטרה כלשהי, למעט המטרה שלשמה נוצר האתר ולמעט המטרה שלשמה מותר

השימוש באתר.

31. האתר רשאי לשמש כחנות לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט

בישראל ובעולם בעברית ובשפות נוספות, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות

קבוצתיות ו/או מכירות אישיות ו/או באמצעות מכירת קופונים, הכל בהתאם להחלטת

פרחים+לילך מדר.

הזמנות, מחירים ומשלוחים:

32. פרחים+לילך מדר תספק שירות להזמנת מוצרים באינטרנט במשך כל שעות היממה

ובמשך כל השנה למעט שבתות, חגים ומועדי ישראל מענה טלפוני מאויש. מרכז

ההזמנות יינתן בימים א’-ה’ בין השעות 09:00 – 16:00 וביום ו ‘ וערבי חג בין השעות

09:00 – 13:00.

33. כל המשלוחים שהוזמנו יבוצעו באותו היום, למעט במקרים חריגים, במקרים בהם ביקש

המשתמש לשלוח במועד אחר ובמקרים בהם פרחים+לילך מדר תודיע למשתמש כי אין

.באפשרותה לבצע את המשלוח. בחגים וביום שבת לא ניתן יהיה לבצע משלוחים כלל.

סכום ההזמנה המינימלי שיתקבל באתר הינו 100 ₪, לא כולל עלות השילוח – אלא אם

יוחלט אחרת על ידי החברה.

34. במקרים בהם לא ניתן לספק את הפרחים המופיעים בתמונת הזר )סוג או צבע( /

המוצר הנבחר, בין אם מסיבות של חוסר במלאי או עונתיות הפרחים הקיימים בשוק,

יסופק מוצר שווה ערך ודומה ככל הניתן לתמונת המקור, הכל על פי שיקול דעתה

המקצועי של החברה אלא אם צויין אחרת בדף המוצר )באתר האינטרנט של

פרחים+לילך מדר(.

35. המוצרים אינם כוללים את הכלים בהם הזרים מצולמים, אלא אם צוין אחרת. ניתן

לרכוש את הכלים בנפרד בתוספת עלות מחירי המשלוחים מחולקים לרמות שונות,

משלוח מקומי, משלוח רחוק, משלוח לבית חולים ומשלוח חריג.

36. תעריפי המשלוחים ליעדים השונים מופיעים באתר. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה

ביטחונית החברה ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום

סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

37. פרחים+לילך מדר לא תישא באחריות כלשהי, בין אם נזיקית, בין אם כספית ובין אם

למעשים פליליים שייגרמו על ידי מי מהשליחים העובדים עמה.

38. במקרים בהם משתמש ביצע הזמנת מוצר באתר ומקבל ההזמנה לא היה במען שנמסר

בעת ביצוע ההזמנה, שמורה לפרחים+לילך מדר האפשרות להשאיר את המוצר המוזמן

אצל שכן קרוב, ו/או ליד דלת הכניסה של המקבל במקרים אילו, ישלח מסרון למספר

הנייד של מקבל המשלוח.

39. במקרים בהם הוזמן מוצר שאינו נמצא במלאי, יסופק מוצר דומה ככל הניתן למוצר

המקורי ובשווי זהה עד כמה שניתן. יעשה שימוש בפרחים דומים, בצבעוניות ובסגנון

העיצוב של המוצר שנבחר.

40. במקרים בהם משתמש יקבל מוצר שאינו תואם את ציפיותיו, בין אם עקב אי התאמה בין

המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו למשתמש ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר,

על המשתמש להחזיר באופן עצמאי את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה

ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא תוך 24 שעות ממסרת הפריט/ים, זאת

כתנאי לקבלת החזר או פיצוי כלשהו מפרחים+לילך מדר. בכל מקרה בו משתמש קיבל

לידיו את המוצר המוזמן, ההחלטה האם לפצות או לזכות או לשפות משתמש הינה

בלעדית של פרחים+לילך מדר.

41. לפרחים+לילך מדר שמורה האפשרות להסיר כל מבצע שיפורסם באתר, ללא מתן

הודעה מוקדמת למי מהמשתמשים.

42. משתמש המבקש לבטל הזמנה שאושרה, יודיע על כך למוקד המאויש טלפונית בטלפון

מס’  1-700-7070-42  ובמקביל יפנה בדוא”ל האתר. במידה וההזמנה טרם בוצעה /

הוכנה, שומרת לעצמה החברה לגבות סך של 30 ₪ כדמי ביטול. הכל בכפוף לשיקול

דעתה ולמצב ההתקדמות בביצוע ההזמנה.

43. במקרים בהם משתמש יבקש לבטל הזמנה שאושרה ויצאה ללקוח, יגבה מחירה המלא

,לרבות עלות השילוח וללא מתן החזר כספי כלשהו.

44. אין אפשרות לבטל מגשי פירות המוזמנים באתר מכיוון שאילו נחתכים מיד עם אישור

ההזמנה.

אבטחת האתר:

45. כמובילת שוק, פרחים+לילך מדר מתחייבת לספק הגנה ברמה הגבוהה ביותר שניתן

למשתמשים בכרטיסי אשראי ע”ב טכנולוגית SSL על מנת למנוע מקרים של גניבת

זהות או ביצוע שימוש לרעה בנתוני האשראי המוזנים של המשתמשים.

46. פרחים+לילך מדר, הנתונים אינם נשמרים בצורה כלשהיא באתר אלה רק ע”י ממשק

מתאים של חברת טרנזילה – אינטרספייס בע”מ המחייב נקיטה סטנדרטים בינלאומיים

נוקשים ומחמירים האתר נבנה בהתבסס על תקן PCI .

47. במקרים בהם משתמש הזין פרטי אשראי שגויים לא ניתן יהיה להשלים את ההזמנה

באתר והחברה רואה בכך משום הזמנה שלא בוצעה ולא תהיה אחראית בשום צורה

שהיא למקרים בהם מסיבות טכניות פרטי האשראי של המשתמשים לא נקלטו

במערכת ו/או נקלטו שגויים.

48. כנגד משתמשים שיזינו פרטי כרטיסי אשראי כוזבים יינקטו פעולות משפטיות שיבטיחו

את אי הישנות המקרים, לרבות פניה למשטרת ישראל, נקיטת הליכים משפטיים כנגד

אותם משתמשים ומיצוי הדין עימם.

49. לחברה שמורה האפשרות לשלוח למשתמשים דוא”ל ולפנות אליהם בכתב או בעל פה,

ככל שתמצא לנכון, במקרים בהם יתקבלו פרטי כרטיס אשראי שגויים או כוזבים.

50. מיד לאחר ביצוע רכישה ואישור ההזמנה, רשאית החברה לבצע בדיקה של פרטי כרטיס

האשראי מול חברות האשראי .עם אימות פרטי האשראי, רשאית פרחים+לילך מדר

לשלוח הודעה מתאימה למשתמש כי הפעולה אושרה או נדחתה.

51.  במקרים בהם משתמש אינו מעוניין למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא

באמצעות הטלפון, רשאי ליצור עמו נציג החברה קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי

האשראי. הפעולה תחשב כמושלמת מצד החברה רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י

המשתמש.

52. פרחים+לילך מדר לא תישא באחריות כלפי משתמשים וצדדים שלישיים לכל איחור או

עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם

בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכו’, אלא אם כן נכתב אחרת ובמפורש בעמוד

המכירה.

חסימת משתמש:

53. פרחים+לילך מדר רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום לאלתר שימוש באתר

על ידי משתמשים העושים שימוש באתר בניגוד לחוק ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או

מכל סיבה סבירה אחרת. חסימת המשתמשים יכולה שתהיה באמצעים טכנולוגיים או

בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

54. המשתמש מתחייב לכבד כל איסור של החברה לגלוש באתר, ככל שיודע לו על ידה.

פניה לבוררות:

55. מבלי לגרוע מזכותה של החברה לפנות לכל ערכאה משפטית מתחייב המשתמש, כי

בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו כנגד החברה יהא מחויב על פי תקנון זה

בפנייה להליך בוררות באזור נתניה.

56. המשתמש מסכים מראש לסילוק ומחיקה של כל תובענה שיגיש שלא בהתאם לתניית

הבוררות.

57. החברה רשאית לשנות את הוראות התקנון ו/או כללי השימוש באתר מעת לעת,

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מידית

המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, להיות נמען

להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות

כתובת המייל המופיעה באתר, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח

הודעות פרסומיות אליו.